Их хотын бүтээн байгуулалтын амин судас нь 

инженерийн шугам сүлжээ юм.

 

Хүний нөөц

Бид дараах хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:

  • Чадварлаг, бүтээлч, сурч хөгжих тэмүүлэлтэй, зөв хандлага бүхий хамт олныг бүрдүүлэх
  • Хүний нөөцийн дотоод эх үүсвэрээс каръерын зөв төлөвлөлт хийх, талент менежмент, тогтоон барих бодлого хэрэгжүүлэх
  • Гүйцэтгэлийн зөв, шударга үнэлгээ, цалин урамшууллын оновчтой системийг хэрэгжүүлэх
  • Ажилтныг ажил мэргэжлийн болон хувь хүний хувьд тасралтгүй, системтэй хөгжүүлж, чадавхижуулах
  • Ажилтны ажил, амьдралын тэнцвэрийг хангах, ажилтнуудын нийгмийн халамжид түлхүү анхаарах, ажилтны бодит хэрэгцээг хангах бодлого хэрэгжүүлэх
  • Байгууллагын соёлыг зөв төлөвшүүлэх, эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх

Анкет татах

JoomShaper