Их хотын бүтээн байгуулалтын амин судас нь 

инженерийн шугам сүлжээ юм.

 

JoomShaper